บริษัท กาฬสินธุ์ ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด
88 ถ.บายพาส-สงเปลือย ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ :0 43-82 0991-5 โทรสาร :0 43-82 0995
เว็บไซต์ : http://www.kalasinhondacars.com , http://www.kalasin-honda.com